Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

PROGRAM ROZVOJE OBCE VÍSKA U JEVÍČKA PRO OBDOBÍ 2024 – 2030

Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem, zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Je to hlavní nástroj pro řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti obce spolu
s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

Program rozvoje obce zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení, zvyšuje připravenost obcí k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat finanční prostředky
z různých fondů. Je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu, podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech a
v neposlední řadě podporuje vytvoření platformy spolupráce subjektů v obci.

Rozvojový dokument obce je složen ze dvou částí: analytická část a návrhová část.

Analytická část – představuje současný stav obce, souhrn důležitých oblastí, které ovlivňují rozvoj obce jako takové. Jde o komplexní zhodnocení stávající situace a určení problematických oblastí. Na základě zhodnocení jednotlivých oblastí byla vytvořena SWOT analýza, která je spolu s analytickou částí výchozím bodem pro zpracování návrhové (strategické) části.

Návrhová část – popisuje, jakým způsobem lze dosáhnout rozvoje. Byly nastaveny cíle a opatření, při jejichž plnění by mělo dojít k plánovaným výsledkům. Děje se tak prostřednictvím konkrétních aktivit, které jsou definované u jednotlivých opatření.

PROGRAM ROZVOJE OBCE VÍSKA U JEVÍČKA PRO OBDOBÍ 2024 – 2030

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu