Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obec Víska u Jevíčka jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy. Jde zejména o nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

Osoba jejíž osobní údaje jsou zpracovávány může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u dozorového orgánu a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Do jiné země jsou OÚ předávány pouze pokud to vyžaduje zákon.

Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracování osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:
Adresa: Obec Víska u Jevíčka, Víska u Jevíčka 3, 569 43 Jevíčko
Datová schránka: ywwa5m6
E-podatelna: obecviska@gmail.com
Telefon: 776 159 583

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

Jmenování pověřence

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu