Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

Informace dle zákona 106

 

1. Název povinného subjektu

Obec Víska u Jevíčka

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Obec Víska u Jevíčka je dle ust. § 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

3. Organizační struktura

Obec Víska u Jevíčka je spravována zastupitelstvem obce, které má 7 členů.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Obec Víska u Jevíčka
Víska u Jevíčka 3
56943 Jevíčko

Úřední hodiny:

čtvrtek 08:30 – 10:00, 16:00 – 17:30

Telefonní číslo: 776 159 583

Adresa internetové stránky: http://www.viskaujevicka.cz

Adresa e-podatelny: obecviska@gmail.com

Datová schránka: ywwa5m6

5. Případné platby lze poukázat na účet

6. IČO Identifikační číslo povinného subjektu

00277568

7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu

DIČ není přiděleno

8. Dokumenty

Uřední deska
Zastupitelstvo obce
Hospodaření obce
Územní plán
Vyhlášky a nařízení

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu obecního úřadu. Elektronicky lze podat žádost na adrese elektronické pošty obecviska@gmail.com.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Na obecním úřadě Víska u Jevíčka.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Při rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (tzn. jestliže obecní úřad neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úřad Víska u Jevíčka, Víska u Jevíčka č.p. 3, 569 43 p. Jevíčko. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolávat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád – zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

12. Formuláře

na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
na internetových stránkách obce

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Životní situace – https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/
Občan na úřadě – http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx

14. Předpisy

zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací

výroční zpráva za rok 2023

výroční zpráva za rok 2022

výroční zpráva za rok 2010

výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva za rok 2019

 

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu