Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: pondělí 07.03.2022 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 1/22
7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
8. Výroční zpráva za r.2021 o činnosti v oblasti poskytování informací
9. Schválení bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Víska u Jevíčka a záměru převodu
10. Schválení plánu financování obnovy infrastrukturálního majetku
11. Schválení podání žádosti Nadaci ČEZ na grantové řízení

Ve Vísce u Jevíčka dne: 28.2.2022

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu