Obec Víska u Jevíčka

...v srdci Malé Hané

INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka

Místo konání: kancelář OÚ
Doba konání: neděle 20.9.2021 v 17:00

Navržený program:
1. Zahájení
2. Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise, určení zapisovatele
3. Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
4. Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
5. Zpráva o finančním hospodaření obce
6. Schválení rozpočtového opatření 3/21
7. Sválení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 a inventarizační komise
8. Schválení míst, konání a pověřené osoby svatebních obřadů
9. Schválení pasportu komunikací obce
10. Schválení zřízení MŠ v obci Víska u Jevíčka
11. Různé

Ve Vísce u Jevíčka dne: 13.09.2021
Neubauerová Markéta, starostka obce

MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu