CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Registr oznámení

Zákon o střetu zájmů

 1. Informace o registru
 2. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).
   Základní dokumenty
  • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  • vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dále jen „vyhláška“).
 3. Informace o podávání oznámení veřejnými funkcionáři
 4. Veřejní funkcionáři, tj.
  • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • starosta města a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
  • vedoucí zaměstnanci městského úřadu, kteří:
   • nakládají s veřejnými finančními prostředky,
   • podílí se na rozhodování při zadávání veřejných zakázek,
   • rozhodují ve správním řízení,
  podávají evidenčnímu orgánu oznámení dle § 9, 10 a 11 zákona (oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích). Oznámení se podává i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo. Lhůta k podání je do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkon funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován (zvolen) do (další) funkce nebo každoročně do 30. června následujícího kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok. Oznámení se podávají evidenčnímu orgánu na formuláři, který určuje vyhláška. Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž se za písemnou podobu pokládá též elektronická forma opatřená zaručeným elektronickým podpisem. Tyto dokumenty se vložením do registru stávají veřejnými.
 5. Elektronická podatelna registru
 6. Veřejný funkcionář může podat též oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Informace o zaručeném elektronickém podpisu, kvalifikovaných certifikačních autoritách a související dokumenty lze získat na stránkách ministerstva vnitra Elektronická podatelna registru je přístupná na adrese www.viskaujevicka.cz/obecni-urad/elektronicka-podatelna a přijímá textové dokumenty v obvyklých formách. Přijetí dokumentu elektronickou podatelnou je odesílateli oznámeno elektronickou poštou. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
 7. Evidenční orgán
 8. Evidenčním orgánem je starosta obecního úřadu, který:
  • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři, umožňuje osobní nahlédnutí do registru zájemcům na základě písemné žádosti,
  • umožňuje nahlédnutí do registru zájemcům prostřednictvím veřejné datové sítě na základě udělení uživatelského jména a přístupového hesla a to po podání a ověření žádosti.
 9. Informace o nahlížení do registru
 10. Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížení do registru je možné formou nahlížení do dokumentů v písemné podobě i v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
 11. Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech
 12. Dle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem. K podání sdělení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě není nutné připojit elektronický podpis. Dále, dle § 13 odst. 8 zákona, má každý právo oznámit orgánu územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti podle tohoto zákona.
 13. Přestupky
 14. Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
  • uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.
  Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
 15. Ochrana osobních údajů
 16. Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není městský úřad jako správce registru povinen podat Úřadu na ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví, že údaje oznámení musí být zveřejněny.