CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Územní plán

Dne 29.4.2018 byl zastupitelstvem obce Víska u Jevíčka vydán územní plán obce Víska u Jevíčka opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 24.5.2018.

Vydaný územní plán Víska u Jevíčka (tisk), včetně dokladové části je uložen na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na obci Víska u Jevíčka a na Krajském úřadě Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování a na stavebním úřadě v Jevíčku.

  1. Odůvodnění ÚP Víska u Jevíčka
  2. ÚP Víska u Jevíčka
  3. koordinační výkres
  4. hlavní výkres
  5. výkres základního členění území
  6. výkres širších vztahů
  7. výkres VPS, VPO
  8. výkres ZPF
  9. výkres TI vodní hospodářství
  10. výkres TI energetika