CzechPOINTObecní úřad Víska u Jevíčka je kontaktním místem CzechPOINTu. Své záležitosti si můžete vyřídit v úředních hodinách, popřípadě po předchozí domluvě. Bližší informace naleznete na stránkách projektu CzechPOINT.

Počasí Víska u Jevíčka - Slunečno.cz

Územní plán

Dne 13.9.2006 byl zastupitelstvem obce Víska u Jevíčka schválen územní plán obce. OZV nabývá účinnosti dne 28.9.2006.

Schválený územní plán obce (tisk), včetně dokladové části je uložen na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na obci Víska u Jevíčka a na Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.

Textová část

Regulativy

Širší vztahy

Hlavní výkres

Komplexní urbanistický návrh

Návrh využití území

Energetika a spoje

Vodovod a kanalizace

ZPF

Doprava

VPS

Dne 13.8.2010 byla zastupitelstvem obce Víska u Jevíčka vydána Změna č. 1 územního plánu obce Víska u Jevíčka opatřením obecné povahy č.1/2010, s nabytím účinnosti dne 31.8.2010.

Vydaná změna č.1 územního plánu Víska u Jevíčka (tisk), včetně dokladové části je uložena na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, kde je možné do této dokumentace nahlížet. Dále je dokumentace uložena na obci Víska u Jevíčka a na Krajském úřadu Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování.

OOP - textová i grafická část včetně odůvodnění